پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   -

دکتر افشین استوار

نام خانوادگی : دکتر افشین استوار
درجه علمی : دانشیار- سرپرست مرکز تحقیقات استئوپروز
رشته تخصصی : اپیدمیولوژی
آدرس CV : http://emrc.tums.ac.ir/upfiles/272688513.pdf