پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

دکتر حسین فخرزاده

ریاست مرکز تحقیقات سلامت سالمندان
نام خانوادگی : دكتر حسين فخر زاده
درجه علمی : ریاست مرکز تحقیقات - دانشيار
رشته تخصصی : قلب و عروق - فلو شيپ الكتروفيزيولوژي
آدرس CV : http://www.tums.ac.ir/faculties/?facultyID=213

دکتر حسین فخرزاده

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب 
رییس مرکز تحقیقات سلامت سالمندان