دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

تماس با معاونت پژوهشی

تماس با معاونت پژوهشی

تهران، خیابان جلال آل احمد ، جنب دانشکده علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، طبقه سوم ، معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن: 88220088

پست الکترونیک: emri-research@tums.ac.ir