اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

دکتر بابک ارجمند

نام : دکتر بابک
نام خانوادگی : ارجمند
درجه علمی : رئیس مرکز،دکترای تخصصی
رشته تخصصی : دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی
مرتبه : 1