دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

واحد حسابداری

واحد حسابداری

سرپرست امور مالی :عزت اله نوروزی شرح وظایف: 1. پیگیری و مکاتبه با معاونت توسعه دانشگاه جهت وصول اعتبارات تخصیص یافته 2. دریافت اعتبارات تخصیص یافته ، ثبت آن در قالب اعتبارات جاری ، اختصاصی ، عمرانی و سایر منابع 3. نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی در قالب فصل و برنامه های دستگاه مرکز هزینه 4. بررسی اسناد صادره از سوی کارشناسان و امضاء اسناد جهت صدور چک و امضاءچکها 5. گرفتن صورت مغایرت بانکی برای 4 حساب در ابتدای هر هفته و پیگیری و رفع مغایرتهای موجود 6 . نظارت بر نحوه وصول درآمد های نقدی و غیر نقدی و پیگیری جهت دریافت از امور مالی دانشگاه 7. سایر مکاتبات با دانشگاه و سایر ارگانهای دولتی مانند اداره مالیات - سازمان تامین اجتماعی - بانکهای عامل و غیر کارشناس مالی : مهدی هادی پور شرح وظایف: 1. ثبت اسناد کارپردازی سایر فصول مانند خرید تجهیزات مصرفی ، طرحهای پژوهشی و داراییهای ثابت 2. صدور چکهای کارپردازی ، شرکتهای و قراردادهای مرکز 3. آماده نمودن اسناد از نظر فیزیکی ، شماره کردن جهت رسیدگی کارشناس دانشگاه 4. رفع واخواهی اسناد رسیدگی شده 5. بایگانی اسناد 6. ارائه اظهار نامه های مالیاتی کسورات مالیات حق الزحمه کارشناس مسئول درآمد: خانم سمیه محمدقلی شرح وظایف 1. نظارت بر صندوقداران کلینیکهای دیابت 1 و 2 2. گرفتن گزارش صندوق ها و گزارش پوز ها و مطابقت آنها با همدیگر و ثبت هفتگی درآمد نقدی 3. جمع آوری نسخ بیمه ای کلینیکها و تهیه دیسکت مربوطه و ارائه به سازمانهای بیمه گر 4. پیگیری جهت وصول درآمد های غیر نقدی از سازمانهای بیمه گر 5. تهیه لیست کارانه پژشکان و کارکنان مطابق آیین نامه و بخشنامه های صادره 6. بایگانی اسناد و قبوض درآمدی بر طبق ماه و مرکز کارشناس دریافت و پرداخت:خانم سارا زاهد شرح وظایف 1.نگهداری آمار کارکنان حقوق بگیر رسمی و پیمانی و هیئت علمی و قراردادی و طرحی و رزیدنت ها 2. تهیه لیستهای حقوق و مزایا ، اضافه کار و سایر پرداختهای کارکنان به تفکیک نوع استخدام ارائه به مسئول رسیدگی دانشگاه 3. برقراری حقوق کارکنان تازه استخدام یا انتقالی ورودی و قطع حقوق کارکنان خروجی 4. تهیه دیسکت و لیستهای بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و ارائه آن به سازمانهای مربوطه به صورت ماهیانه 5. صدور اسناد شناسائی و پرداخت در سیستم حسابداری تعهدی و صدور چکهای کسورات حقوق در قلب فصل اول و ششم 6. رفتن به ادارات مختلف جهت ارائه چک کسورات حقوق