پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

دکتر بابک ارجمند

  • درجه علمی: سرپرست مرکز، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • رشته تخصصی: دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی