دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / اخبار کرونا

   ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

توصیه های تغذیه ای در پیشگیری و درمان بیماری کروناویروس

توصیه های تغذیه ای در پیشگیری و درمان بیماری کروناویروس( فیلم آموزشی)

توصیه های تغذیه ای در پیشگیری و درمان بیماری کروناویروس( فیلم آموزشی)