دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

انتشار کتاب "Genomics, Proteomics, and Metabolomics " به ویراستاری دکتر بابک ارجمند

کتاب "Genomics, Proteomics, and Metabolomics; Stem Cells Montoring in Regenerative Medicine " که به دعوت موسسه Springer از دکتر بابک ارجمند رئیس مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی به عنوان ویراستار به نگارش درآمده بود، توسط این ناشر بین المللی منتشر شد.

کتاب "Genomics, Proteomics, and Metabolomics; Stem Cells Monitoring in Regenerative Medicine " که به دعوت مؤسسه  "Springer" از دکتر بابک ارجمند رئیس مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی به عنوان ویراستار به نگارش در آمده بود، توسط این ناشر بین المللی منتشر شد.

این کتاب متشکل از 10 فصل می باشد که طی حدود دو سال و با همکاری 36 نویسنده شامل محققان و متخصصان داخل و خارج کشور به رشته تحریر درآمده است.

در این کتاب به کاربرد علوم حوزه اومیکس از جمله ژنومیکس، پروتئومیکس، متابولومیکس و لیپیدومیکس در پزشکی بازساختی با هدف پایش و بهینه سازی مراحل تهیه فرآورده های سلول درمانی و استفاده از آن ها در درمان بیماری ها پرداخته شده است.

فصول مختلف این کتاب که زیر مجموعه سری کتاب های Stem Cell Biology and Regenerative Medicine  است، شامل مباحث مختلفی اعم از شناسایی سلول ها با دید متابولومیکس، مانیتورینگ مراحل تکاملی و تمایز سلول های بنیادی با استفاده از روش های پروتئومیکس، تعیین پروفایل متابولومیکی سلول های بنیادی و همچنین ملاحظات اخلاقی مرتبط با کاربرد این علوم در پزشکی بازساختی می باشد.