پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / هیئت علمی

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

دکتر کبری امیدفر

نام : دکتر کبری
نام خانوادگی : امیدفر
درجه علمی : استاد،
رشته تخصصی : دکترای تخصصی (PhD ) بیوشیمی بالینی
آدرس CV : http://www.tums.ac.ir/faculties/?facultyID=1473

سمت: معاون پژوهشی