پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

حوزه های کاری

گروه تحقیقاتی میکروبیوتا در سه حیطه کلی فعالیت خواهد داشت:


مطالعات علوم پایه: انجام پژوهشهای بنیادین با هدف شناسایی بیشتر مکانیسم های تأثیر باکتری های مختلف گروه تحقیقاتی میکروبیوتا

 مطالعات بالینی: با هدف شناسایی تغییرات ترکیب میکروبیوتای روده در بیماریهای مختلف و کمک به درمان و پیشگیری از این بیماری ها از طریق مداخلات تعدیل کننده میکروبیوتا و همچنین شناسایی
بیومارکرها در بیماری های مختلف


مطالعات مبتنی بر جمعیت: با هدف شناسایی ترکیب میکروبیوتای روده در اقوام مختلف ایرانی و در رده های سنی و جنسی متفاوت