دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

اعضای هیات علمی بخش غد

اعضاي هيات علمي شاغل در بخش

|!سمت || نام و نام خانوادگي ||رتبه علمي ||مدير گروه || دکتر احمدرضا جمشیدی||دانشیار ||رئيس بخش ||دکتر باقر لاریجانی || استاد |!رديف|| نام و نام‌خانوادگي||رتبه دانشگاهي||آخرين مدرك تحصيلي || محل اخذ دانشنامه تخصصي ||1.||دکتر محمد پژوهی||استاد||فوق تخصص غدد || Mayo Clinic ||2.|| دکتر باقر لاریجانی|| استاد|| فوق تخصص غدد|| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ||3.|| دکتر اکبر سلطانی ||دانشیار|| فوق تخصص غدد|| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ||4.|| دکتر شیرین حسنی رنجبر|| دانشیار|| فوق تخصص غدد|| دانشگاه علوم پزشکی تهران ||5.|| دکتر محمدرضا مهاجری-تهرانی|| دانشیار|| فوق تخصص غدد|| دانشگاه علوم پزشکی تهران ||6.|| دکتر مهناز لنکرانی|| استادیار || فوق تخصص غدد|| دانشگاه علوم پزشکی تهران ||7.|| دکتر حمیدرضا آقایی میبدی|| استادیار|| فوق تخصص غدد|| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ||8.|| دکتر انسیه نسلی اصفهانی|| استادیار|| فوق تخصص غدد|| دانشگاه علوم پزشکی تهران ||9.|| دکتر مژگان اسدی|| استادیار|| قوق تخصص غدد|| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ||10.|| دکتر مهدی ابراهیمی|| استادیار|| فوق تخصص غدد|| دانشگاه علوم پزشکی تهران سایر همکاران که با بخش غدد همکاری دارند : >*آقای دکتر مجید رمضانی >*آقای دکتر محسن خوش نیت نیکو