پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک

مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک زیر مجموعه پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی غدد می باشد.

مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک یکی از 9 مرکز تحقیقات وابسته به پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و زیر مجموعه پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی غدد می باشد. در این مرکز علاوه بر تحقیقات بالینی و پایه در زمینه متابولیسم، خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران مبتلا به اختلالات متابولیک ارائه می گردد.