دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

همکاران معاونت پژوهشی

معاون تحقیقات و فن آوری

سرکار خانم دکتر مهرداد

کارشناسان

>* سرکار خانم مهناز سنجری >* سرکار خانم سلماز سادات نقوی الحسینی >* سرکار خانم رشا اطلسی >* مسئول دفتر : سرکار خانم نسرین خدام