صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

ماموریت و رسالت مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

  1. تسریع فرایند تجاری سازی فناوری ها و محصولات پزشکی بازساختی در حوزه غدد و متابولیسم
  2. شکل گیری پروژه های مشترک محصول محور با ذینفعان و صاحبان دانش فنی این حوزه
  3. ایجاد بستر علمی و زیرساخت های مناسب برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و توسعه فناوری های این حوزه
  4. کاهش هزینه خدمات و محصولات پزشکی بازساختی با بهینه سازی روش های تولید
  5. ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات این حوزه در چارچوب استانداردهای بین المللی جاری
  6. تعامل مناسب با سازمان ها، مراکز سرمایه گذاری و نهادهای خیریه برای جذب منابع مالی مورد نیاز این پژوهش
  7. توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی ماهر به عنوان مهمترین بخش توسعه فناوری پزشکی باز ساختی در کشور
  8. ایجاد راهکار و زیرساخت مناسب برای جذب محققین و نیروی انسانی کارآزموده داخلی و مقیم خارج فعال در این حوزه
  9. ایجاد ساز وکار مناسب برای انتقال فن آوری های پیشرفته در حوزه پزشکی بازساختی به داخل کشور