پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / کارشناسان پژوهشی

   ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

پژوهشگران گروه بیوسنسور و نانوبیوسنسور


نام و نام خانوادگی:

  •  دکتر لیلا صیدمرادی (نانو تکنولوژی پزشکی)
  •  مهندس شیما کبیری (مهندسی پزشکی)
  •  مهندس محمد رمضان نژاد (مکانیک)
  •  دکتر مهدی خوش فطرت (شیمی)
  •  زهرا میزایی زاده (کارشناس آزمایشگاه نانوبیوسنسور)