دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

حضور دکتر باقر لاریجانی در نشست مجازی سازمان بین المللی Imamia Medics

نائب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست مجازی سازمان بین المللی Imamia Medics از ملاحظات اخلاقی در همه گیری کووید19 سخن گفت. 

در این نشست جهانی که توسط سازمان بین المللی Imamia Medics  به صورت زنده به زبان انگلیسی برای مخاطبین بین المللی برگزار شد، دکتر باقر لاریجانی با بهره گیری از رویکرد علمی و اسلامی به بیان چالش های اخلاقی مطرح در زمینه همه گیری کووید19 ،  اصول اخلاقی مدیریت همه گیری و ملاحظات کاربردی در اجرای اصول اخلاقی پرداخت.

در ادامه، ایشان لزوم مسئولیت پذیری سیاستگذاران، تخصیص منابع و حمایت از گروه های آسیب پذیر و رویکرد چند رشته ای به اخلاق زیستی از جنبه اسلام را تببین کرد. دکتر لاریجانی با بیان این که محدودیت زمانی و کمبود منابع در همه گیری کوید19 ، از چالشهای پیش روی سیاستمداران در سراسر دنیا می باشد، اظهار کرد: در همه گیری فعلی، اصول اخلاقی اساسی همچون خود مختاری، عدالت، نفع رسانی و احترام به افراد باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: این اصول ممکن است در سنت ها و ایمان های مختلف تعریف و تفسیر متفاوتی داشته باشند و ما رویکرد اسلامی به آنها داشته ایم. وی لزوم اولویت تخصیص بودجه به تحقیقات در زمینه کووید19 و ضرورت سرعت عمل داوری های اخلاق پروژه ها با مدنظر قرار دادن کمترین خطر احتمالی برای محققین و شرکت کنندگان را تشریح کرد. ایشان تحقیق در زمینه سلامت روان در ایام همه گیری را از ضرورتهای موجود دانست.

در پایان، سرپرست مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی ضرورت تدوین دایره المعارف اخلاق زیستی اسلامی را تبیین کرد.