پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / هیئت علمی

   ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

دکتر نوشین فهیم فر

نام: نوشین

نام خانوادگی: فهیم فر

درجه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

آدرس CV :