اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

بازدید نمایندگان کالج پزشکی عمان از مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

با هدف گسترش مناسبات علمی، نمایندگان کالج پزشکی عمان از مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی بازدید کردند

هیات عمانی با حضور در مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی با حوزه فعالیت های این مرکز در انجام تحقیقات در سلول درمانی آشنا و از آزمایشگاه کشت سلول و کلین روم فراوری سلول و بافت این مرکز دیدن کردند.