پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

وب سایت گروه تحقیقاتی میکروبیوتا

این سایت با همکاری محققین پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران و مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران، با هدف معرفی و توسعه این دانش بین رشته ای در کشور راه اندازی شده است.

این سایت شامل پایگاهی از داده های مطالعات جهانی در حوزه میکروبیوتای بدن در بیماری های مختلف می باشد و نتایج تمامی مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، در حال جمع آوری است. این پایگاه داده ها قابلیت جست و جوی ارتباط بین انواع باکتری ها و بیماری های مختلف را در مناطق متفاوت آناتومیکال بدن دارا می باشد. همچنین معرفی پژوهش های انجام گرفته و در حال انجام و نتایج آن بصورت مقالات و کنگره ها در بخش های دیگر از این سایت گنجانده شده است. معرفی پژوهشگران داخلی و خارجی فعال در این حیطه نیز از سایر بخش های این سایت می باشد.