صفحات سایت / نوآوری

   -

بيماري ديابت يكي از مهم ترين بيماري هاي مزمن است كه درصد قابل توجهي از جمعيت هر كشور را مبتلا مي سازد. اين بيماري علاوه بر عوارض بسيار ناخوشايند و ناتوان كننده، هزينه هاي فراواني را بر نظام سلامت و نيز بيماران تحميل مي نمايد. از اين رو در جهان براي مديريت بهينه و مراقبت موثر ديابت و ايجاد شرايطي كه بيماران در روند بيماري شان مشاركت موثر داشته باشند از فناوري اطلاعات و ارتباطات و سامانه هاي الكترونيكي بهره گرفته شده و جهت ايجاد ارتباط آسان بين بيماران و نظام سلامت و ارايه خدمات تشخيصي و درماني نظام هاي ثبت بيماران ديابتي راه اندازي شده اند. در همين راستا پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران با مشاركت معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اقدام به طراحي و راه اندازي سامانه ملي كلينيك مجازي ديابت و نيز نظام ملي ثبت بيماران ديابتي در كشور نموده است.

پيام جناب آقاي دکتر لاريجاني

بيماري ديابت يكي از مهم ترين بيماري هاي مزمن است كه درصد قابل توجهي از جمعيت هر كشور را مبتلا مي سازد. اين بيماري علاوه بر عوارض بسيار ناخوشايند و ناتوان كننده، هزينه هاي فراواني را بر نظام سلامت و نيز بيماران تحميل مي نمايد. از اين رو در جهان براي مديريت بهينه و مراقبت موثر ديابت و ايجاد شرايطي كه بيماران در روند بيماري شان مشاركت موثر داشته باشند از فناوري اطلاعات و ارتباطات و سامانه هاي الكترونيكي بهره گرفته شده و جهت ايجاد ارتباط آسان بين بيماران و نظام سلامت و ارايه خدمات تشخيصي و درماني نظام هاي ثبت بيماران ديابتي راه اندازي شده اند. در همين راستا پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران با مشاركت معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اقدام به طراحي و راه اندازي سامانه ملي كلينيك مجازي ديابت و نيز نظام ملي ثبت بيماران ديابتي در كشور نموده است. اميدواريم اين سامانه با مشاركت بيماران و خانواده هاي آنان و نيز همكاران ارايه دهنده خدمات مشاوره اي، مراقبتي و درماني در نظام سلامت، افق هاي جديدي در ارايه خدمات به بيماران در سراسر كشور فراهم نموده و به عنوان نوآوري در علوم پزشكي و عدالت در دسترسي و استفاده از اين خدمات و اصلاح الگوي ارايه خدمات در اين حوزه را فراهم نمايد.