دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

آئين نامه تأسيس و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي

آئين نامه تأسيس و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي

1.هدف: هدف از برگزاری اين دوره ها ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي است. 2.تعريف دوره: دوره کوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطلاق مي شود كه ضمن تامين نيازهاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي و ارتقاء مهارت هاي حرفه اي آنان، منتج به صدور گواهي شده ولي اين گواهي جايگزين مدارك رسمي دانشگاهي نخواهد شد. طول دوره بسته به محتواي دوره از دو هفته تا شش ماه است. 3.شركت كنندگان: شرکت کنندگان اين دوره ها، دانش آموختگان علوم پزشكي هستند.(ماده 3 مصوبه هيات وزيران 10/2/1376) 4.مشخصات دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي شامل موارد ذيل مي شود: 1) عنوان دوره 2) ضرورت و كاربرد دوره 3) طول مدت آموزش(طول مدت براساس محتوا تعيين می شود) 4) شرايط فراگيران (كليه ويژگيهاي فراگيران، (رشته تحصيلي و سوابق آموزشی آنان) 5) محل آموزش (محل فيزيكي آموزش بايد از امکانات لازم جهت رسيدن به اهداف دوره برخوردارباشد) 6) تقويم زمانی (شروع و اتمام دوره، آزمون ورودی و زمانبندی) 7) نحوه آموزش (شيوه هاي ياددهي –يادگيري مانند خواندن مقاله، جلسات سخنرانی، روش عملی و شبيه سازي، آزمايشگاه، ارائه از طريق ويدئو و كامپيوتر.......) 8) مسئول دوره آموزش و مدرسين دوره( ويژگيهاي مسئول دوره ومدرسين ) 9) مقررات آموزشی(حضور و غياب، ساير مقررات آموزشي ) 10) ظرفيت دوره (تعداد شركت كنندگان) 11) نحوه ارزيابي يادگيرندگان (آزمون تئوری، عملی، نمره قبولی و .... ) 12) شهريه (ميزان شهريه متناسب با برآورد هزينه دوره تعيين مي شود) 5. محتواي دوره محتواي دوره شامل اهداف اختصاصي، توصيف كامل مراحل انجام مهارت و منابع علمي مي شود. 6. مراكز مجري دانشگاههاي علوم پزشكي مجاز به برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي مي باشند. ساير مراكز مي توانند با همكاري دانشگاههاي علوم پزشكي اقدام به برگزاري اين دوره ها نمايند. بديهي است در كليه موارد مسئوليت دوره بعهده دانشگاه علوم پزشكي است. 7. فرايند تأسيس و /يا برگزاري دوره دانشگاه هاي علوم پزشكي می توانند با رعايت مفاد آئين نامه ،درخواست تاسيس و/يا برگزاری دوره نمايند. 1-7- ضوابط و برنامه تاسيس دوره از دانشگاههاي علوم پزشكي به اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي ارائه شده و پس از تائيد در اين اداره ، در مراكز واجد شرايط قابل اجرا خواهد بود. 2- 7 - درخواست برگزاري دوره کوتاه مدت حرفه اي بايد حداقل 3 ماه پيش ازبرگزاري دوره تكميل و به اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی ارسال شود. صدور مجوز برگزاري دوره از اختيارات اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي است. 8 اختصاص امتيازآموزش مداوم دوره هاي كوتاه مدت مهارت حرفه اي يكي از انواع برنامه هاي آموزش مداوم است كه به آن امتياز آموزش مداوم نيز تعلق مي گيرد. گواهي امتياز طبق ضوابط برنامه هاي آموزش مداوم صادر مي شود. 9. اعطاء گواهينامه دوره گواهي دوره كوتاه مدت حرفه اي بايد به تائيد معاون آموزشي دانشگاه ودبير هر دوره برسد. اين گواهي حاوي طول دوره، محتواي آموزش و ميزان صلاحيت كسب شده خواهد بود.اين گواهي جايگزين مدرك رسمي دانشگاهي نشده ومشخصاً ارزش آموزش مداوم را دارد.

دستورالعمل اجرائي آئين نامه تأسيس و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي مقدمه در راستاي اجراي آئين نامه تأسيس وبرگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي دستورالعمل اجرائي آئين نامه مذكور برابر ذيل اعلام ميگردد: هدف هدف از برگزاري اين دوره ها ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي است و اين دوره ها بمنظور تأمين اهداف زير طراحي ميگردند: 1.برگزاري دوره هاي آموزشي با مطالب و موضوعات جديد كه در سر فصل هاي دانشگاهي فعلي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند. 2.دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل مي گردد و در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده و افراد خود مايل به شركت در اين دوره ها و كسب تبحر در شاخه خاصي از تخصص مربوطه مي باشند. تعريف دوره دوره كوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطلاق مي شود كه ضمن تأمين نيازهاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي و ارتقاء مهارتهاي حرفه اي آنان منتج به صدور گواهي مي گردد ولي اين گواهي جايگزين مدارك رسمي دانشگاهي نخواهد شد. طول دوره طول دوره بسته به محتواي دوره از دو هفته معادل 50 ساعت تا شش ماه معادل 600 ساعت است ضروري است حداقل 30% ساعت دوره بصورت عملي برگزار گردد. ظرفيت دوره ظرفيت دوره حداكثر 50 نفر و با تائيد اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي مي باشد.

شرايط مسئول دوره كوتاه مدت ( دبير علمي برنامه ) 1. عضو هيئت علمي دانشگاه / دانشكده و داراي مرتبه دانشياري يا استادي در تخصص مربوطه باشد. 2. حداقل يك كارگاه عمومي آموزش پزشكي يا دو كارگاه ارزشيابي و برنامه ريزي آموزشي گذرانده باشد. تبصره 1- در خصوص دوره هاي آموزشي كه شيوه هاي جديد پزشكي را شامل ميگردد ولي در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده نشده و همچنين جهت آموزش با دستگاه خاصي طراحي شده باشد كه ضرورت فرا گرفتن كار با آن دستگاه درسيستم احساس گردد مسئول دوره بايد علاوه بر شرايط بند 1 و 2 داراي مدرك مهارت مربوطه از يك مرجع ذيصلاح بوده و حداقل بمدت 1 سال با آن دستگاه و يا در آن رشته كار كرده باشد. تبصره 2- دوره هاي آموزشي با مطالب وموضوعات جديد كه در سرفصل هاي دانشگاهي گنجانيده شده و فارغ التحصيلان قديمي از طي دوره هاي مربوطه محروم مانده اند بشرطي قابل راه اندازي هستند كه آن مهارت حرفه اي حداقل به مدت 3 دوره جزو روشهاي جاري آن بخش باشد و اسناد بيمارستاني صحت آن را تائيد نمايند. حضور و غياب انجام حضور و غياب در برنامه هاي كوتاه مدت حرفه اي الزامي ميباشد و تسليم گواهي منوط به شركت منظم و كامل در تمامي جلسات خواهد بود. حق ثبت نام ميزان حق ثبت نام متناسب با برآورد هزينه دوره توسط مراكز مجاز برگزار كننده تعيين و توسط كميته تصويب دوره و تخصيص امتياز مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرد. گواهينامه دوره جهت دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي با توجه به نوع طراحي برنامه امكان صدور دو نوع گواهي ميباشد. گواهي مهارت حرفه اي اين گواهي حاوي طول دوره، محتواي آموزشي و ميزان صلاحيت كسب شده خواهد بود و صدور آن منوط به نوعي ارزيابي است كه نحوه ارزيابي را كميته تصويب دوره و تخصيص امتياز تعيين مي نمايد. گواهي صادر شده جايگزين مدرك رسمي دانشگاهي نبوده و صرفأ ارزش آموزش مداوم را خواهد داشت. گواهي شركت در دوره در صوت عدم قبولي شركت كنندگان در ارزيابي تعيين شده، فقط گواهي شركت در دوره و امتياز آموزش مداوم به آنان تعلق مي گيرد. مراكز مجاز برگزار كننده دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي الف – دانشگاهها / دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور >* هر دانشگاه علوم پزشكي تنها در رشته تخصصي كه بر اساس تصويب شوراي گسترش دانشگاهها مجوز پذيرش و تربيت دستيار، برگزاري دوره Ph.D و كارشناسي ( در رشته پيراپزشكي، پرستاري، و... ) را دارد و حداقل سه دوره فارغ التحصيل در آن رشته را تربيت كرده باشد مي تواند برنامه دوره كوتاه مدت حرفه اي آن رشته را برگزار نمايد. >* دانشگاهها يا دانشكده هائي كه فاقد مجوز شوراي گسترش مبني بر پذيرش دستيار رشته مربوطه مي باشند وداراي مقطع آموزشي دكتراي عمومي در آن رشته بوده صرفاٌ مجاز به برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت حرفه اي دكتراي عمومي مي باشند. >* انجمن هاي علمي و ساير مراكز مجاز برگزاركننده برنامه هاي آموزش مداوم ميتوانند با همكاري دانشگاهها / دانشكده هاي علوم پزشكي اقدام به برگزاري اين دوره ها نمايند بديهي است در كليه موارد مسئوليت دوره بعهده دانشگاه / دانشكده هاي علوم پزشكي است و مجوز با كد آن دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي صادر خواهد شد.

مراحل اخذ مجوز تأسيس و يا برگزاري دوره از اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي

مراكز مجاز برگزاركننده برنامه هاي آموزش مداوم ميتوانند با رعايت مفاد آئين نامه و طي مراحل ذيل درخواست تأسيس يا برگزاري دوره را به اداره كل آموزش مدوام جامعه پزشكي ارائه نمايند >*ارسال فرم پرسشنامه تكميل شده تأسيس دوره كوتاه مدت حرفه اي >*ارسال فرم پرسشنامه تكميل شده مشخصات دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي >*ارسال درخواست برگزاري دوره، منضم به مدارك اشاره شده در بندهاي 1 و 2 حداقل 3 ماه قبل از برگزاري دوره كوتاه مدت مورد نظر به اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي. >*مراكز مجاز ميتوانند بهمراه درخواست تأسيس دوره، درخواست برگزاري 3 دوره آموزش را نمايند. جهت اخذ مجوز دوره هاي بعدي لازم است مجددأ درخواست برگزاري دوره به اداره كل آموزش مدوام ارسال گردد. >*بررسي مدارك ارسال شده در كميته تصويب دوره و تخصيص امتياز كه شامل اعضاء زير مي باشد. >>>*دبير هيئت ممتحنه رشته تخصصي مورد نظر >>>*سه نفر نماينده با انتخاب معاون آموزشي وزارت بهداشت >>>*نماينده معاونت سلامت >>>*نماينده انجمن علمي رشته تخصصي مورد نظر >>>*مدير كل اداره آموزش مداوم جامعه پزشكي ( رئيس جلسه ) ضمنأ اداره كل آموزش مدوام جامعه پزشكي موظف است ظرف مدت يكماه پاسخ لازم را به درخواست كننده اعلام نمايد . نحوه تخصيص امتياز: امتياز دهي برنامه هاي كوتاه مدت حرفه اي بر طبق آئين نامه تخصيص امتياز مصوب بيست ويكمين جلسه شورايعالي آموزش مداوم جامعه پزشكي ميباشد .