EMRI

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   -

برگزاری کارگاه مدلسازی مولکولی توسط گروه مدلسازی مولکولی

کارگاه آشنایی با مدلسازی مولکولی در اردیبهشت ماه ۹۵ توسط این گروه برگزار شد.
در تاریخ ۱۳ الی ۲۶ اردیبهشت ماه و به مدت ۱۰ روز، کارگاهی جهت آشنایی با مدلسازی مولکولی برگزار شد. مطالب مورد بحث در این کارگاه در چهار گروه طبقه بندی شده طی روزهای برگزاری ارائه شد. مباحث ارائه شده در این کارگاه عبارتند از: مباحث مقدماتی، جایگزینی لیگاند در پروتئین (Docking)، مدلسازی پروتئین (Comparative Modeling) و شبیه سازی دینامیک مولکولی که هر یک به صورت تئوری و عملی آموزش داده شد.
با توجه به استقبال قابل توجه از این کارگاه، گروه مدلسازی وشبیه سازی مولکولی در نظر دارد کارگاه های مشابهی در آینده برگزار نماید که این امر از طریق سایت گروه اطلاع رسانی خواهد شد.