پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اعضاء و پرسنل / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

دکتر شروان شعاعی

نام : دکتر شروان شعاعی
رشته تخصصی : دکترای دندان پزشکی

دکتر شروان شعاعی

  • دندانپزشک
  • دانشجوی  PhD by research