پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

اهمیت بهداشتی پوکی استخوان

مقدمه و اهمیت بهداشتی

پوكي استخوان يا استئوپروز شايع‌ترين‌ بيماري‌ بافت‌ استخواني‌ مي‌باشد كه با كاهش تراكم استخوان و از دست رفتن كيفيت ريزساختار استخوان، منجر به افزايش خاصيت شكنندگي استخوان و در نتيجه افزايش خطر شكستگي مي‌شود . اهميت استئوپروز در شكستگي ناشي از آن است. مرگ‌ومير ناشي از شكستگيهاي استئوپروتيك در كشورهاي غربي بيش از مرگ و مير ناشي از سرطان پستان است. با افزايش اميد به زندگي، تعداد افراد سالخورده و درنتيجه شيوع استئوپروز روبه افزايش است. درنتيجه انتظار مي رود شيوع استئوپروز طي دهه‌هاي آينده شديداً افزايش يابد.

عواقب وخيم شكستگي استئوپروتيك را ميتوان به سه گروه عمده تقسيم نمود: هزينه، بيماري زايي و مرگ و مير. در تمام دنيا، رشد جمعيت در سنين بالا رو به افزايش است و متعاقب آن، ميزان شكستگي در طول هر سال بالاتر خواهد رفت. در نتيجه حتي اگر ميزان بروز شكستگي لگن بعد از تعديل براي سن را ثابت فرض كنيم، ميزان تخميني شكستگي در دنيا از 7/1 ميليون در سال 1999 به 3/6 ميليون در سال 2050 خواهد رسيد. حال اگر فرض كنيم ميزان بروز شكستگي تعديل شده براي سن، فقط سالي 1% افزايش يابد، ميزان شكستگي لگن در سال 2050 به 2/8 ميليون خواهد رسيد.

از طرف ديگر اين شكستگي ها بار اقتصادي زيادي را بر سيستم هاي بهداشتي همه كشورها تحميل خواهد كرد. در سال 1997 تخمين محافظه كارانه از هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم شكستگي لگن در دنيا حدود 5/131 بيليون دلار بوده است .در برآورد اخير، هزينه ساليانه كل شكستگي‌هاي استئوپروتيك در آمريكا 20 بيليون دلار و در اتحاديه اروپا 30 بيليون دلار تخمين زده شده است.

پوكي استخوان قابل پيشگيري و درمان است؛ اما از آنجا که معمولاً تا زمان شكستگي، علامت هشدار دهنده اي ندارد، در تعداد كمي از افراد در زمان مناسب تشخيص داده شده و درمان مي شود. از این رو پیشگیری،تشخیص زود هنگام و درمان موثر پوکی استخوان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.