پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

مطالب علمی / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

گایدلاین های کنترل اختلالات متابولیک

این گایدلاین ها که توسط British Inherited Metabolic Disease Group تهیه شده، جهت کنترل اختلالات متابولیک مربوطه در حالت حاد مفید هستند. توصیه می شود پس از تشخیص بیماری این گایدلاین در اختیار بیمار نیز قرار گیرد و در صورت بدحال شدن بیمار همراه با این دستورالعمل به مرکز درمانی مراجعه نماید.