اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

کنفرانس علمی ملاحظات ایمنی فراورده های سلولی

در ادامه جلسات کنفرانس ادواری روند تکاملی فراورده های بیولوژیک، جلسه ای با عنوان "ملاحظات ایمنی فراورده های سلولی" برای دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه روز دوشنبه 18 دی ماه 1396 در محل مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی تشکیل شد.

در این جلسه به بحث هایی پیرامون ملاحظات ایمنی فراورده های سلولی برای استفاده بالینی پرداخته شد. همچنین، در همین تاریخ جلسه دوازدهم سلسله جلسات روند تکاملی فراورده های بیولوژیک با عنوان "مبانی مدیریت ریسک در تولید فراورده های بیولوژیک" در محل این مرکز برگزار شد. در این جلسه در خصوص اصول و چارچوب های مدیریت ریسک و RISC-based approach در تولید فراورده های زیستی توضیحاتی ارائه شد و استانداردهای ISO- 31000 و 14971 بصورت مختصر مورد بحث قرار گرفت. همچنین با توجه به کاربرد راهنمای ISHQ9 در تولید فراورده های داروئی، چارچوب کلی این راهنما نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.