پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

مطالب علمی / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

تکنیک های ضروری

 کارگاه آموزشی عملی سه روزه تکنیک های ضروری در بیولوژی مولکولی وسلولی
 مکان برگزاری: پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشکده پزشکی تهران، بیمارستان شریعتی
 زمان برگزاری: 14-16مردادماه سال 1391
 دبیر علمی : خانم دکتر امیدفر
 دبیران اجرایی: خانم دکتر امیدفر و آقای سید جواد رسولی