پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

دكتر فرشاد شريفي

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان
نام خانوادگی : دكتر فرشاد شريفي
درجه علمی : دبیر مرکز تحقیقات - عضو هیئت علمی - استادیار
رشته تخصصی : دكتراي عمومي - MPH - PhD

دکتر فرشاد شریفی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • PhD اپیدمیولوژی
  • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان