پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

کلینیک سنجش تراکم استخوان

با توجه به افزايش اميد به زندگي شيوع پوكي استخوان رو به افزايش است. بر اساس تخمين بنياد بين المللي پوكي استخوان در حال حاضر بيش از 200 ميليون نفر از زنان سراسر دنيا از اين بيماري رنج مي برند. بر خلاف تصور عمومي پوكي استخوان منحصر به خانم ها نيست و در مردان هم بطور قابل ملاحظه اي ديده مي شود. پوكي استخوان تا زماني كه منجر به شكستگي نشود، بدون علامت باقي مي‌ماند، به همين دليل پوکی استخوان "بيماری خاموش" ناميده می شود. با توجه به اين كه تغيير ريزساختار استخوان بدنبال كاهش توده استخواني عمدتاً غيرقابل برگشت مي باشد، پيشگيري از ايجاد پوکي استخوان نسبت به درمان آن ارجحيت دارد. پيشگيری و درمان با هدف ثابت نگه داشتن و يا كند نمودن سرعت كاهش توده استخواني و حتي در صورت امكان اقدام به افزايش آن است. از آنجايي كه پوكي استخوان "بيماري خاموش" ناميده شده و تا زماني كه منجر به شكستگي نشود بدون علامت باقي مي ماند، يكي از مهمترين اقدامات پيشگيرانه افزايش آگاهي افراد جامعه و كادر بهداشتي- درماني از بيماري پوكي استخوان، نحوه كنترل و درمان آن است. با تشخيص زودرس بيماري در مراحل اوليه، مراقبت و درمان مناسب بيماران مي توان از بروز شكستگي كه مهمترين عارضه پوكي استخوان است جلوگيري نمود. با این هدف مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شریعتی و مرکز بیماریهای دیابت و متابولیک مجهز به جدیدترین دستگاه های سنجش تراکم استخوان و با بهره گیری از کادر مجرب به صورت روزانه پذیرای بیماران جهت انجام سنجش تراکم استخوان می باشد.