صفحات سایت / نوآوری

   -

مدل معماري يکپارچه سيستمهاي اطلاعاتي - ARIS

گروه نوآوری پزوهشگاه علوم غدد و متابوليسم طي جلسات هفتگي به معرفي و امکانات کاربردي نرم افزار ARIS پرداخته و ضمن معرفي اين نرم افزار به اعضاي هيئت علمي ، پرستاران و سرپرستار بخش غدد بيمارستان شريعتي اقدام به راه اندازي فاز يک کاربرد نرم افزار ARIS در بخش غدد به عنوان بخش پيشرو بيمارستان شريعتي نمود. در مرحله اول فرآيندها و اقدامات معمولي که در حيطه باليني از ابتداي پذيرش بيماران در بخش غدد تا زمان ترخيص انجام مي گيرد، ليست شده به شکل مکتوب درآمده و طي جلسات منظم هفتگي با حضور همه اعضاي درگير (نماينده پرستاران، سرپرستار، نماينده اساتيد فوق تخصص غدد ، نماينده فلوها، کارشناسان مدارک پزشکي و اعضاي گروه نوآوری پژوهشگاه) مورد توافق قرار گرفت. سپس اين فرايندها با استفاده از نرم افزار ARIS ترسيم شد. فرايندهاي ترسيم شده در قالب سه مقاله در سمپوزيوم بيمارستان الکترونيک و تله مديسين ارائه شده و اصل مقالات جهت چاپ در هفته نامه علمي پژوهشي "بيمارستان" پذيرش شده است.