پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس

مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس در سال 1396 با صلاح دید رئیس محترم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس گردید. این مرکز به عنوان یکی از زیر مجموعه های این پژوهشگاه به عنوان قطب علمی برگزیده کشور و تنها مرکز تحقیقات در کشور با این عنوان، برنامه ریزی دقیق و مدونی را به منظور طراحی و ارائه خدمات پژوهشی و تشخیصی در حوزه علوم متابولومیکس و ژنومیکس به منظور توسعه و ارتقای کاربردهای این علوم در حیطه تشخیص و درمان بیماری های متابولیک و سرطان تدوین نموده است.

 مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس با بهره مندی از رئیس مجرب، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران کارآزموده، با تحلیل وضعیت موجود کشور و منطقه در مبحث متابولومیکس و ژنومیکس، نهادینه نمودن کاربرد علوم و تکنولوژی های نوین در راستای ارائه خدمات بهینه پژوهشی و درمانی را محور عملکرد خود قرار داده است. در این راستا با اجرای مطالعات چند رویکردی اقدام به تولید شواهد، ترجمان دانش و خلق ثروت از دانش نموده و در صدد شناسایی و پیش بینی بایومارکرهای دخیل در ایجاد بیماری های متابولیک و سرطان هم گام با استانداردهای بین المللی است. باتوجه به این امر که پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم از پیشگامان مطالعات جامع کشوری محسوب می گردد، این مرکز نیز با داشتن زیرساخت های لازم جهت انجام مطالعات کاربردی، تجهیز آزمایشگاه به تکنولوژی های مورد نیاز و دانش فنی کادر علمی خود، بر آن است تا در جهت ارتقای سطح علوم “omics” و هم سو نمودن این پژوهش ها در راستای کمک به تشخیص و درمان بیماران گام های مستحکمی را بردارد.