دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه و سمینارها / رویدادهای آتی

   ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

دوره آموزشی مجازی master course in biobanking در دانشگاه گراتز اتریش

نوع همایش : دوره آموزشی
تاریخ آغاز : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
کتابچه خلاصه : 298198832.pdf
سایت کنگره : https://postgraduate-school.medunigraz.at/en/universitaetslehrgaenge/masterlehrgaenge/master-of-science-biobanking/
محل برگزاری : دانشگاه گراتز اتریش

https://postgraduate-school.medunigraz.at/en/universitaetslehrgaenge/masterlehrgaenge/master-of-science-biobanking/