پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

پرسنل

زهرا میرزایی زاده، دبیر مرکز تحقیقات بیوسنسور

فاطمه رجبی، مسئول دفتر مرکز تحقیقات بیوسنسور

تلفن: 88220068-021