پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

مطالب علمی / عمومی

   ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک در سال 1382 با توجه به ضرورت و اهميت تمركز بر مطالعات سلولی و مولکولی در زمينه بيماريهاي غدد و متابوليسم راه‌اندازي گردید. در این آزمایشگاه مطالعات مولکولی در زمینه بیماری های غدد و متابولیسم شامل دیابت و چاقی با هدف یافتن موتاسیون های نادر در جمعیت ایرانی انجام می گیرد.

معرفي آزمايشگاه ژنتيك (سلولي – ملكولي)

آزمایشگاه ژنتیک در سال 1382 با توجه به ضرورت و اهميت تمركز بر مطالعات ملكولي و سلولي در زمينه بيماريهاي غدد و متابوليسم راه‌اندازي گردید. فضائي به وسعت حدود 50 مترمربع جهت اين امر اختصاص داده شد و سپس سكوبندي آزمايشگاه به منظور ايجاد فضاي لازم براي كار و نگهداري وسايل صورت گرفت. تجهيزات مورد نياز براي بررسي‌هاي ژنتيكي و همچنين مواد و اقلام مصرفي مورد نياز جهت استخراج PCR , DNA و ژل الكتروفورز تهيه و از نظر كيفي مورد ارزيابي قرار گرفت. با راه‌اندازي اين سيستم، مطالعات سلولي – ملكولي در زمينه بيماريهاي غدد و متابوليسم با مشاركت مراكز مختلف علمي و تحقيقاتي داخلي و خارجي امكان‌پذير گرديده است.

اهداف:

مطالعات ملكولي- سلولي در زمينه بيماريهاي غدد شامل ديابت، چاقي، استئوپروز، هيپرليپيدمي. یافتن موتاسیون های بیماری های نادرغدد درون ریز در جمعیت ایرانی مطالعه ژنتيك سرطانهاي غدد (از جمله تيروئيد) در سطح سلولي و ملكولي.

خدمات قابل انجام :

•Cell culture •Cell isolation and purification •DNA extraction •Mutation Screening •HLA-typing •PCR •Genotyping