پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

ریاست

رئیس مرکز اختلالات متابولیک

دکتر مریم رزاقی آذر

مرتبه ی علمی : استاد

تخصص :  غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

ایمیل: Razzaghyazar.m@iums.ac.ir

شماره ی تماس: 88220037-021

رزومه ی علمی

Google Scholar