پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

آقای مرتضی غلامی

دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک

ایمیل: biology.gholami@gmail.com

شماره ی تماس: 88220037-021