Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/03/31 | ایجاد کننده: 36

آیین نامه ساماندهی فعالیتهای آموزشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

ماده 1- مقدمه و اهداف

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بهره مندی از وجود اعضای هیأت علمی مجرب و دانشمند و استفاده از بستر بخش بالینی و درمانگاهها و همچنین آزمایشگاههای تحقیقاتی مجهز، نقش به سزایی در تربیت سرمایه های انسانی بخش پژوهش در علوم پزشکی ایفا می نماید. به منظور ساماندهی و توسعه هدفمند برنامه ها و فعالیتهای آموزشی پژوهشگاه و تبیین چارچوب اقدامات واحدهای مختلف در فرآیندهای آموزشی، این آیین نامه تدوین گردیده و همه اعضای محترم هیأت علمی، کارشناسان و پژوهشگران پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، خود را به اجرای آن متعهد می دانند.

ماده 2- ارکان آموزش در پژوهشگاه

فعالیتهای آموزشی در پژوهشگاه از طریق دو رکن ساختاری زیر سازماندهی می گردند.
  • شورای آموزش پژوهشگاه
  • واحد مدیریت برنامه های آموزشی

ماده 3- شورای آموزش پژوهشگاه

شورای آموزش پژوهشگاه، نهاد سیاستگذار و تصمیم ساز در حوزه آموزش است که کلیه سیاستها و تصمیمات در عرصه آموزش از طریق آن اتخاذ و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. حیطه های سیاستگذاری و تصمیم سازی شورا شامل موارد زیر است:
  • تصویب برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان، کارورزان، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی غیر از برنامه های مصوب دانشکده پزشکی
  • تصویب برنامه های آموزشی مهارت محور پژوهشگاه در قالب کارگاه، سمینار، همایش و ...
  • بررسی و تصویب فرآیندهای آموزشی پژوهشگاه
  • بررسی اولیه پرونده و مدارک متقاضیان تحصیل در دوره های دکترای تخصصی پژوهشی، پسادکتری و فرصت مطالعاتی و تأیید اولیه پذیرش ایشان و ارجاع به اساتید راهنما جهت تأیید نهایی
  • بررسی و تصویب تقاضاهای آموزشی دانشجویان پژوهشگاه اعم از درخواست فرصت اضافی، فرصت مطالعاتی، شرکت در دوره های کارورزی و ...

اعضای شورای آموزش پژوهشگاه

شورای آموزش پژوهشگاه متشکل از افراد زیر است:
  • رییس پژوهشگاه به عنوان رییس شورا
  • قائم مقام رئیس پژوهشگاه در شورای آموزش
  • مدیر برنامه های آموزشی پژوهشگاه به عنوان دبیر شورا
  • معاون پژوهشی پژوهشگاه
  • مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه
  • تعدادی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه به انتخاب رئیس پژوهشگاه

تبصره: اعضای هیأت علمی پژوهشگاه به نحوی انتخاب می شوند که از هر دو گروه اساتید بالینی و علوم پایه در شورا حضور داشته باشند.

ماده 4- مدیریت برنامه های آموزشی پژوهشگاه

کلیه فعالیتهای اجرایی مرتبط با آموزش، در قالب واحد مدیریت برنامه های آموزش پژوهشگاه سازماندهی و پیگیری می شود. وظایف واحد مدیریت برنامه های آموزشی پژوهشگاه شامل موارد زیر است:
  • برنامه ریزی برای اجرای مصوبات شورای آموزش در سطح پژوهشگاه
  • تعامل با واحدهای اجرایی پژوهشگاه به منظور پیشبرد امور آموزش
  • برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی و گروههای مختلف پژوهشگاه به منظور ایجاد بستر مناسب برای توسعه آموزش
  • شناسایی ظرفیتهای آموزشی موجود در گروهها و مراکز مختلف و برنامه ریزی برای استفاده از این ظرفیتها در جهت توسعه آموزش
  • مدیریت فرآیندهای آموزشی پژوهشگاه اعم از رصد فعالیتهای دانشجویان، برنامه ریزی اجرای آموزشهای پژوهش محور و مهارتی و ...
  • پیگیری امور دانشجویان از مجرای تعامل با واحدهای متناظر در دانشگاه
  • ارائه گزارشهای مدون دوره ای از وضعیت آموزش پژوهشگاه به نهادهای ذی ربط
  • تعامل با حوزه روابط بین الملل در جهت توسعه آموزش از مجرای جذب دانشجویان خارجی
  • طراحی و اجرای طرحهای آموزش پژوهی (Educational Research) به منظور ارتقای فرآیندهای آموزشی پژوهشگاه

زیر واحدهای مدیریت برنامه های آموزشی

مدیریت برنامه های آموزشی دارای چهار زیرواحد به شرح زیر است:
  • گروه آموزشهای عمومی
  • گروه آموزشهای بالینی (شامل آموزشهای بالینی دانشجویان و دستیاران)
  • گروه آموزشهای پژوهش محور (شامل دکترای تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر، پسادکتری، فرصت مطالعاتی)
  • گروه آموزشهای مهارتی (کارگاههای آموزشی، سمینارها، همایشها)


کلمات کلیدی