Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1391/12/06 | ایجاد کننده: 56

آزمایشگاه بیوالکتروشیمی

آزمایشگاه بیوالکتروشیمی EMRI پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم در اردیبهشت ماه سال 1388 تاسیس شد. هدف آزمایشگاه بیوالکتروشیمی استفاده از مفاهیم و روشهای الکتروشیمیایی برای مطالعه بنیادی یا کاربردی در زمینه علوم پزشکی است.

 


 بیوالکتروشیمی

بیوالکتروشیمی EMRI یکی از شاخه های علم الکتروشیمی است که به جنبه های الکتروشیمیایی فرایندهای بیولوژی و جنبه های بیولوژیکی علم الکتروشیمی می پردازد.


 
 زمینه های فعالیت

اهم فعالیتهای آزمایشگاه بیوالکتروشیمی بشرح زیر است: EMRI
  • طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری و ردیابی کاتیونها و آنیونهای زیستی
  • طراحی و ساخت بیوسنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری درشت مولکولهای زیستی مهم در حیطه اندوکرینولوژی
  • طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری داروها در فرمولاسیون دارویی
  • مطالعات بیوفیزیکی برهمکنش درشت مولکولهای زیستی با یونها، مولکولها و داروها با استفاده از تکنیکهای الکتروشیمیایی و فلورسانس مولکولی


 
کلمات کلیدی