Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1389/04/08 | ایجاد کننده: 62

بیونانوتکنولوژی

بیونانوتکنولوژی نقطه مشترک علوم زیست شناسی و نانوتکنولوژی می باشد. بیونانوتکنولوژی موضوعی گسترده و تا حدودی مبهم است که گاهی اوقات به جای واژه نانوبیوتکنولوژی زیستی، که معمولا به کاربرد علوم نانوتکنولوژی در بیوتکنولوژی اشاره دارد، استفاده می شود. همچنین ممکن است بیونانوتکنولوژی به کاربرد مولکول های زیستی در برنامه های فناوری نانو اشاره نماید. مثال عمده در این رابطه فناوری نانو DNA است که ... با استفاده از آرایش اسید های نوکلئیک ساختارهای ماده در مقیاس نانو را کنترل می نمایند. در معنای گسترده تر ، بیونانوتکنولوژی اشاره به تکنولوژی ترکیبی بر اساس اصول و مسیرهای شیمیایی موجودات زنده دارد. این مفهوم شامل مطالعه و تحقیق رابطه بین بیولوژی مولکولی ساختاری و نانوتکنولوژی می باشد که از زمان پیشرفت علوم نانو به دنبال شناخت ساختار و عملکرد ذرات نانو طبیعی در سلولهای زنده است رشته مرتبط با علوم بیونانو است.
کلمات کلیدی