Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1389/04/08 | ایجاد کننده: 62

زمینه های فعالیت بیونانوتكنولوژی

این علم در واقع کاربرد علم نانوفناوری در علوم مربوط به زیست بوده و شامل دو دستاورد مهم می‌باشد، یکی از آن‌ها کاربرد ابزار در مقیاس نانو است که می‌تواند در سیستم‌های زیستی به کار رود و دیگری به کارگیری سیستم‌های زیستی به عنوان الگوی گسترش محصولات در مقیاس نانو می باشد.
  • بیونانوماشین ها:

مهم ترین زمینه كاربرد بیونانوتكنولوژی، ساخت بیونانوماشین ها یا ماشین های مولكولی با ابعادی در حد نانومتر است .


  • مواد زیستی:

كاربرد دیگر بیونانوتكنولوژی، ساخت مواد زیستی مستحكم و زیست تخریب پذیر است. از جمله این مواد می توان به DNA و پروتئین ها اشاره كرداز جمله موارد كاربرد این مواد، استفاده از آنها به عنوان بلوك های سازنده نانومدارها و در نهایت ساخت وسایل نانویی Nano-Device است.


  • موتورهای بیومولكولی: موتورهای بیومولكولی، موتورهای محركه سلول هستند كه معمولا از دو یا چند پروتئین تشكیل شده اند و انرژی شیمیایی عموما به شكل ATP را به حركت مكانیكی تبدیل می كنند. از جمله این موتورها، می توان به پروتئین میوزین اشاره کرد که باعث حركت فیلامنت ها می شود .


  • کاربرد نانوبیوفناوری در پزشکی :

نانوبیوفناوری راه هایی برای تولید اندام هایی همچون شبکیه، حلزونی گوش و زیر لایه هایی که الگوی نانویی دارند و برای سرعت بخشیدن به رشد این اندام موثرند ارائه داده و بازسازی بافت ها را احیا می کند.
کلمات کلیدی