Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1389/04/08 | ایجاد کننده: 62

دستاوردهای بیونانوتکنولوژی

با پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان، مرتباّ بر تعداد واژه‌های تخصصی افزوده می‌شود. در این میان، گسترش علوم و تکنولوژی نانو و تعامل آن با بیوتکنولوژی، منجر به تولید و کاربرد واژه‌هایی چون بیونانوتکنولوژی در گفته‌ها و نوشته‌های محققان مختلف در سطح جهان شده است. می توان گفت که بیونانوتکنولوژی " به‌عنوان یک زمینة تحقیقاتی بین‌رشته‌ای است که به‌سرعت در حال رشد و توسعه است و با مقولة علم و مهندسی در سطح مولکول ارتباط دارد. برخی از صاحب‌نظران، بیونانوتکنولوژی را ، به صورت زیر تعریف کرده‌اند:

مطالعه و ایجاد ارتباط بین بیولوژی مولکولی ساختاری و نانوتکنولوژی مولکولی.

این علم در واقع کاربرد علم نانوفناوری در علوم مربوط به زیست بوده و شامل دو دستاورد مهم می‌باشد:


  • کاربرد ابزار در مقیاس نانو که می‌تواند در سیستم‌های زیستی به کار رود


  • به کارگیری سیستم‌های زیستی به عنوان الگوی گسترش محصولات در مقیاس نانو


کلمات کلیدی