Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1389/04/15 | ایجاد کننده: 61

انواع مطالعات ژنتيك

مطالعه EMRI بیماری های Monogenic:

بیماری هایی که بروز آنها در نتیجه وجود ژنوتیپ خاص تنها در یک لوکوس ژنی می باشد.

مطالعه ژنتیکی بیماری های Complex :

بیماری های Polygenic یا Multifactorial به بیماری هایی اطلاق می گردد که حاصل از تاثیرمجموعه ای از ژن ها گوناگون و یا نتیجه تاثیر عوامل ژنتیک وفاکتور های محیطی بر یکدیگر می باشند. دو نوع Approach در مطالعه ژنتیکی بیماری هایComplex مورد استفاده قرار می گیرد:


  • Candidate gene association studies


  • Genome-wide scan


  • مطالعاتی که بر روی موتاسیون های سوماتیک یا بر روی بیان ژن در بافت مبتلا صورت می گیرد: در این مطالعات DNA و یا RNA از بافت اسخراج شده که با استفاده از تکنیک های Genotyping و یا Quantification assays وجود موتاسیون ها و یا میزان بیان ژن مورد بررسی قرار می گیرد.


  • مطالعاتی که بر روی محیط های کشت سلول های استحصال شده از بافت ( (Primary culture) یا رده های سلولی (Cell line) که از بافت مبتلا گرفته شده و در شرایط in Vitro صورت می گیرد: در صورت استحصال سلول ها از بافت و کشت این سلول ها در محیط in vitro این امکان فراهم می گردد تا مطالعات مختلفی از جمله با تاثیر دادن عوامل گوناگون بر محیط کشت سلول ها انجام گیرد. تغییرات حاصله از شرایط ایجاد شده در سطخ ژنی و یا فاکتور های آزاد شده از سلول ها در محیط کشت مورد بررسی قرار می گیرد.

روشهایی که جهت این مطالعات مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر می باشند:
  •  Mutation detection techniques  •  Genotyping techniques  •  DNA, RNA quantification for gene expression analysis  •  Cell culture techniques and cell based assays  •  HLA typin

کلمات کلیدی