Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/02/16 | Creator: 130

دکتر فرشاد شریفی دانشجوی دکترای تخصصی و دبیر مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه از مطالعه انجام شده خویش جهت اخذ مدرک دکترای تخصصی دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- بررسي روند شيوع و بار بيماري زوال عقل در جمعيت ايراني ساکن کشور جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی و استانی و تحليل نابرابري شیوع زوال عقل در بازه زماني2015-1990 عنوان مطالعه ای بود که دکتر شریفی در مقطع دکتری از آن دفاع نمود.

در این پروژه تحقیقاتی با استفاده از داده های مصرف دارو در کشور و در سازمان تامین اجتماعی و بعد از تصحیحاتی از نظر میزان چند دارویی، میزان تشخیص زوال عقل و تجویز دارو و با محاسبه دوز تعریف شده داروهای مهار کننده استیل کولین استراز و ممانتین تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در هر استان و در سطح ملی محاسبه و شیوع این بیمار برآورد شده است و با استفاده از روشهای آماری برای سالها یا گروه های سنی –جنسی که داده ها وجود نداشت میزان شیوع درون یابی و برون یابی شده است.

در ادامه این مطالعه، برآورد شیوع میزان سالهای از دست رفته عمر به علت ناتوانی منتسب به زوال عقل محاسبه گردیده و سپس با استفاده از میزان مرگ ناشی از زوال عقل در سطح استانها و در هر گروه سنی-جنسی میزان سالهای از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس قابل انتساب به زوال عقل محاشبه شده است. با تجمیع این دو، میزان سالهای از دست رفته عمر تعدیل شده برای زوال عقل بدست آمده است.

نتایج این مطالعه می تواند سیاست گذاران سلامت در سطح ملی و استانی را در جهت برنامه ریزی برای ارائه خدمات به افراد سالمند و برآورد خدمات مورد نیاز و مداخلات مبتنی بر جامعه در جهت کاهش زوال عقل کمک نماید.