دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1393/03/22 | ایجاد کننده: 86

سومین جلسه گروه مدلسازی در سال93این جلسه در تاریخ 11 خرداد ماه در اتاق جلسات سالن پژوهشگران برگزار شد.
 

ژورنال کلاب با عنوان "استفاده از روش مدلسازی مولکولی در طراحی پروتئین های پایدار" توسط خانم دکتر مریم چینی ساز ارائه شد و در ادامه خانم طاهره خاقانی سمیناری با عنوان " ارائه نتایج اولیه شبیه سازی توانایی آمیلوئیدی شدن آمیلین درگونه های مختلف" ارائه دادند .ژورنال کلاب
اصل مقاله