Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1394/11/20 | Creator: 64

مصرف میوه های خشک با چاقی عمومی در کودکان و نوجوانان همراه بود. این نتایج اثر کیفیت رژیم غذایی و مواد غذایی انتخابی را بر کنترل وزن در کودکان و نوجوانان برجسته می کند.

هدف این مطالعه، مقایسه ارتباط مصرف غذاهای سالم با تن سنجی و فشار خون در یک نمونه ملی از کودکان و نوجوانان ایرانی است.این مطالعه سراسری در سال 2011-2012 در میان 13486 دانش آموزان 6-18 سال انجام شد، سن، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله از 30 استان انتخاب شده است. وزن، قد، دور کمر (WC)، دور باسن(HC)، نسبت دور کمر به قد (WHtR) ، نسبت دور کمر به باسن (WHR)، و همچنین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک (SBP، DBP) اندازه گیری شد. غذاهای سالم به عنوان چهار دسته شامل میوه های تازه، میوه های خشک، سبزیجات، و فراورده های لبنی در نظر گرفته شد. مصرف فراوانی هر یک از این مواد غذایی روزانه، هفتگی و به ندرت ثبت شد.مصرف میوه به طور قابل توجهی با شاخص های تن سنجی در ارتباط بود. علاوه بر این، ارتباط معنی داری بین مصرف سبزیجات، سطح DBP، و شاخص های تن سنجی (به جز برای WHtR و WHR) پیدا شد. مصرف شیر به طور قابل توجهی با شاخص های تن سنجی (به جز برای WHtR و WHR) همراه بود. شانس چاقی عمومی در میان شرکت کنندگانی که به ندرت میوه های خشک مصرف می کردند ، کمتر از کسانی بود که روزانه مصرف می کردند. ما هیچ ارتباط معنی داری برای تناوب مصرف میوه و سبزیجات تازه با چاقی، چاقی شکمی، DBP و SBP را پیدا نکردیم.


 

مصرف میوه های خشک با چاقی عمومی در کودکان و نوجوانان همراه بود. این نتایج اثر کیفیت رژیم غذایی و مواد غذایی انتخابی را بر کنترل وزن در کودکان و نوجوانان برجسته می کند.Source: پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی

Author: مولود پیاب، دکتر شیرین حسنی رنجبر