Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1393/09/01 | ایجاد کننده: 64

افق هاي آينده

با توجه به اين كه چاقي به معضلی اساسی در نظام سلامت اکثر کشورهای جهان، بخصوص کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است و با در نظر گرفتن روند رو به رشد شیوع چاقی در ایران در سال های اخیر،ماموریت های مرکز تحقیقات چاقی عبارتند از:

• گسترش کلینیک چاقی و عادات غذایی

• طراحی و تدوین راهنماهای بالینی کاربردی در درمان و پیشگیری از چاقی

• ایجاد زمینه برای جذب و فعالیت نیروهای انسانی متخصص در زمینه چاقی

• طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مقطعی، کوهورت، موردی_شاهدی و مداخله ای در زمینه چاقی