Interio

کلینیک مجازی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1390/10/19 | ایجاد کننده: Admin

بیماران دیابتی بیشتر از دیگران در معرض خطر ایجاد زخم و بیماری در پای خود میباشند.ورزش روزانه و ترک سیگار ( سیگار نکشیدن )می تواند کمک موثری برای پیشگیری از ایجاد آسیب جدی باشد.

1-قدم زدن

EMRI روزانه   1-5 /0  ساعت پیاده روی کنید. سعی کنید هر روز این میزان را بتدریج افزایش دهید .
 

2- ورزش پله

EMRI از پله بالا بروید در حالی که فقط از سینه پا استفاده میکنید.
 
 

3- کشش ماهیچه پشت پا

EMRI در مقابل دیوار ایستاده و با کف دست به دیوار تکیه دهید. پاهای خود را با فاصله از دیوار نگه دارید.پاشته پا را بر روی زمین فشار داده و بازو ها را خم و راست کنید (10 مرتبه )درحالی که پشت و پاها صاف هستند.
 4- ورزش صندلی

EMRI روی صندلی بنشینید. و 10 مرتبه بلند شده و سپس بنشینید در حالی که بازوهایتان را روی هم قرار داده اید.
 

5- راه رفتن با نوک پا

EMRI به یک صندلی تکیه داده و سپس بر روی نوک پا ( به عنوان مثال پای راست ) بالا و پایین بروید. این کار را با پای دیگر نیز انجام دهید.
 


کلمات کلیدی

Empty