پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

1393/08/26 | Creator: 53

نویسندگان: هارک نجفی1، فريبرز بختياری2، آذر معنوی2، محمد رضا صوفی نژاد2، حسين فخر زاده1، سيد مسعود ارزاقی1، مهتاب عليزاده1، ندا نظری1، شروان شعاعی*1 ، فرشاد شريفی

آدرس مقاله: مجله دیابت و لیپید ایران

وابستگی ها: ندارد

شرح:

نام مجله: مجله دیابت و لیپید ایران
سال انتشار: -
شماره: جلد 13
سری: شماره6
از صفحه: صفحات 455-461
تا صفحه: صفحات 455-461
سایت مجله: سایت مجله

نام کنگره: ندارد
محل کنگره:
تاریخ کنگره: -
سایت کنگره: ندارد


فایل ضمیمه