دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1392/10/24 | ایجاد کننده: 59

ساختار مدیریتی مرکز

ساختار مدیریتی مرکز را رییس مرکز و پنج مسوول برای پنج حوزه‌ی مدیریتی (Bodies) مرکز تشکیل می دهند که عبارتند از:

حوزه‌ی امور اعتبارات (گرنت‌ها)دکتر فرشاد فرزادفر
حوزه‌ی امور مالیمهندس عباس نوروزی نژاد
حوزه‌ی منابع انسانیدکتر مصطفی قربانی
حوزه‌ی مدیریت پروژهمهندس علیرضا زنگنه
حوزه‌ی مدیریت دانشدکتر شهره نادری مقام


کلمات کلیدی