دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1392/10/24 | ایجاد کننده: 59


  • این مرکز از لحاظ بازدهی و مرجع بودن برای ارایه ی مستندات مبتنی بر شواهد نظام سلامت به سیاستگذاران سلامت در کشور ممتاز و در سطح بین الملل، شاخص است.
  • کارکنان این مرکز از این که عضوی از یک مجموعه پویا، کارآمد و دانش پژوه هستند؛ احساس رضایت، سرآمدی و افتخار می کنند.
  • مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی و سیاستگداران کلان اجرایی کشور، این مرکز را به عنوان مجموعه ای فعال، دانش آفرین و تاثیرگذار در نیل به دانش های نوین علمی و ارایه دهنده دستاوردهای راهبردی برای برنامه ریزی های کلان می شناسندو به آن اعتماد دارند.
  • پژوهش ها و گزارش های این مرکز و نتایج حاصل از آن به نحو کاملاً مشخصی در بهبود روند حفظ سلامت جامعه موثر است.
  • شبکه گسترده ای از دانشمندان، محققان و متخصصان حوزه های مختلف سلامت و علوم مرتبط با آندر داخل و خارج از کشور، تعامل و همکاری سازنده ای با اینمرکز دارند.
  • موسسه های مالی و اعتباری و اعتبار دهندگان داخلی و بین المللی از اعطای اعتبار و حمایت مالی از طرح ها و برنامه های این مرکز، احساس رضایت، امنیت و انجام تعهدات مسوولانه ی خود نسبت به جامعه را دارند.
  • همکاری،تعامل، مشارکت و حمایت از برنامه ها و طرح های تحقیقاتی این مرکز توسط سایر سازمان ها، یک ارزش تلقی می شود و برای آن ها، امین کننده ی اعبار در عرصه های علمی، حمایت مسوولانه و بدون مرز از سلامت جوامع محسوب می شود.
  • این مرکز به نوآوری، تدوین و بهره گیری از روش های علمی، تکنولوژی های مدون و ارایه ی داده های معتبر و قابل اجرا مشهور است.


کلمات کلیدی